ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

the-basic-principles-of-research-work

Հարգելի՛ ուսանողներ և ասպիրանտներ,
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկե-
րությունը ձեզ է ներկայացնում գիտահետազոտական աշխատանք կատա-
րելու հիմնական սկզբունքները պարունակող սույն մեթոդական ձեռ-
նարկը:
Վերջին տասնամյակում ԵՊՀ մի քանի ֆակուլտետներում հրատա-
րակվել են նմանաբնույթ աշխատանքներ, որոնք ուղղված են եղել կոնկ-
րետ մասնագիտական լսարանի: Այս ձեռնարկի պարագայում գործ ունենք
ԵՊՀ-ում ներկայացված գրեթե բոլոր մասնագիտությունների մեթոդական
առանձնահատկություններն ի մի բերած ընդհանուր ցուցումների հետ:

Նմանօրինակ մեթոդական ձեռնարկն ուսանողակենտրոն ուսուցման
պայմաններում կարևոր նշանակություն ունի: Այն հնարավորություն է տա-
լիս ուսանողին և ասպիրանտին՝ ինքնուրույնաբար կատարելագործելու
գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունները: Նման
պարագայում ուրախալի է, որ մեթոդական այս աշխատանքի հրատա-
րակումը նախաձեռնել է ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ն՝ ուսանողական կառույց, որը մշտա-
պես նպաստել է ԵՊՀ սովորողների շրջանում գիտահետազոտական աշ-
խատանքների կազմակերպմանը և հմտությունների կատարելագործ-
մանը:

Կարդալու համար սեղմեք այստեղ՝ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.