Հաղթահարել և Փոխակերպել Յոհան Գալթունգ

Նորվեգացի աշխարհահռչակ գիտնական Յոհան Գալթունգի գրչին պատկանող գիրքը, որը ներկայացվում է հայ ընթերցողի դատին, անհերքելի ավանդ ունի խաղաղության հիմնախնդիրների հետազոտությունների գիտական ուղղության ձևավորման և կայացման գործում։ Հեղինակի բազմաթիվ գրքերը թարգմանվել և թարգմանվում են տարբեր լեզուներով։ Սրանց շարքում իր ուրույն տեղն ունի սույն ձեռնարկը։

Ձեռնարկը հասցեագրված է քաջատեղյակ ընթերցողին։ Սակայն, քաջ գիտակցելով ընկալման դժվարությունները, հեղինակը գրքի սկզբում ներկայացնում է իր հայեցակարգային մոտեցումների բովանդակությունը, որոնց շնորհիվ հասկանալի են դառնում կոնֆլիկտաբանական հետագա վերլուծության նրբությունները։

Գիրքը կարող եք ներբեռնել, ընթերցել, այստեղ՝ Հաղթահարել և Փոխակերպել

Стратегия. Логика войны и мира

Об авторе. Эдвард Люттвак – всемирно известный специалист по военной стратегии и геополитике. Работал консультантом в Совете национальной безопасности и в Государственном департаменте США советником президента Рональда Рейгана. Участвовал в планировании и осуществлении военных операций. Создатель геоэкономики – раздела геополитики, где исследуется борьба государств и других глобальных субъектов за сферы влияния в мире.«Стратегия: Логика войны и мира» вышла в свет в 1987
г. Предлагаемый вниманию читателей перевод сделан со второго издания (2003 г.), в котором учтен опыт операции НАТО в Югославии в 1999 года. В книге рассказывается о «парадоксальной» (диалектической) логике, лежащей в основе стратегического мышления. Обсуждаются четыре уровня стратегии: техника, тактика, оперативное искусство, стратегия театра военных действий и большая стратегия. Автор анализирует войны нового
типа – «постгероические войны», порожденные страхом потерь и желанием избежать их любой ценой. Идеи автора подкреплены многими историческими примерами. В КНР книга используется как учебное пособие для слушателей военной академии. В приложении размещена статья о геостратегическом положении современного Китая.

Стратегия. Логика войны и мира

Հասկացման անխուսափելիությունը

Մենագրությունն ընդգրկում է հասկացման մասին փիլիսոփայական ուսմունքի՝ հերմենևտիկայի զարգացման հիմնական փուլերը՝ շարադրված դրանց հիմնադիր ներկայացուցիչների՝ Ֆրիդրիխ Շլայերմախերի, Վիլհելմ Դիլթայի, Մարտին Հայդեգերի և Հանս-Գեորգ Գադամերի գաղափարների վերլուծության հիման վրա։ Հասկացման մասին հետարդիական պատկերացումները ներկայացված են Ժակ Դերիդայի հղացքով, որը ծագումնաբանորեն աղերսված լինելով հուսռլ-հայդեգերյան բներևութաբանությանը հանդես է գալիս որպես վերջինիս հակոտյնան։

Գիրքը ներբեռնելու կամ կարդալու համար՝ Հասկացման անխուսափելիությունը

ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՅԴԵԳԵՐ — Ո՞վ է Նիցշեի Զրադաշտը

Հարցը, կարելի է կարծել, հեշտ պատասխան է ենթադրում: Քանզի մենք
պատասխանը գտնում ենք հենց իրՆիցշեի մոտ պարզորոշ
արտահայտված և անգամ ցրիվով տպագրված դրույթներում: Դրանք մենք
գտնում ենք Նիցշեի այն երկում, որն էլ Զրադաշտի կերպարն է
ներկայացնում: Գիրքը բաղկացած է չորս մասից, հղացվել է 1883-ից մինչև
1885 թթ. և կրում է «Այսպես խոսեց Զրադաշտը» վերնագիրը:
Նիցշեն այս գիրքը ուղեկցել է մի ենթավերնագրով: Այն ազդարարում է.
«Գիրք ամենքի և ոչ ոքի համար»: «Ամենքի» – սա, անշուշտ, չի
նշանակումամեն մեկի, իբրև ուզածդ ոքի: «Ամենքի» – սա նկատի ունի. յուրաքանչյուր մարդու իբրև մարդու, յուրաքանչյուրին մասնավորապես և
այնքանով, որքանով նա իր էությամբ արժանի է հիշատակության:
«… և ոչ ոքի»,- սա ասում է. չորս կողմը լցված հետաքրքրասեր պարապ-
սարապներից ոչ մեկի համար, ովքեր այս գրքի սոսկ առանձին
հատվածներով և անսովոր ասույթներով են արբենում և կուրորեն
խարխափում են նրա կիսով երգող, կիսով աղաղակող, կիսով դատողական,
կիսով փոթորկահույզ, հաճախ վսեմական, մերթընդմերթ տափակ լեզվի
մեջ` փոխանակ ոտք դնեն մտքի ճանապարհին, որը այստեղ իր խոսքն է
փնտրում:

Նյութը ներբեռնելու կամ կարդալու համար, այստեղ՝ ՄԱՐՏԻՆ ՀԱՅԴԵԳԵՐ — Ո՞վ է Նիցշեի Զրադաշտը

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Մենագրության մեջ վերլուծված են գլոբալ քաղաքակրթության կառուցվածքում տեղի ունեցող արժեքային կերպափոխությունների և ժողովրդավարական անցման գործընթացում գտնվող հայ քաղաքական իրականության արդիականացման խնդիրները: Հանրագումարելով քաղաքական արդիականացման համաշխարհային փորձը՝ բացահայտված են հումանիզմի, բարոյականության և հանդուրժողականության տեղն ու դերը գլոբալ քաղաքակրթության գոյաբանության կառուցվածքում: Անցյալ – ներկա – ապագա եռաչափության համակարգում լուսաբանված են արդիականացման համար անհրաժեշտ քաղաքական և սոցիալական սիներգիայի սկզբունքների փոխներդաշնակման անհրաժեշտության հիմնախնդիրները: «Մարտահրավեր-պատասխան» հարաբերություններում բացահայտված է ազգային արժեքային համակարգի ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների, մշակույթի և ինստիտուցիոնալ կարգի վրա:
Մենագրությունը հասցեագրված է քաղաքագիտության, քաղաքական կառավարման, քաղաքական հոգեբանության, քաղաքական սոցիոլոգիայի և ազգային գաղափարախոսության հարցերով զբաղվող մասնագետներին:

Գիրքը ներբեռնելու կամ կարդալու համար, այստեղ՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Regions and Powers

This book develops the idea that, since decolonisation, regional
patterns of security have become more prominent in international politics.
The authors combine an operational theory of regional security
with an empirical application across the whole of the international system.
Individual chapters cover Africa, the Balkans, CIS-Europe, East
Asia, EU-Europe, the Middle East, North America, South America,
and South Asia. The main focus is on the post-Cold War period, but
the history of each regional security complex is traced back to its beginnings.
By relating the regional dynamics of security to current debates
about the global power structure, the authors unfold a distinctive interpretation of post-ColdWar international security, avoiding both the
extreme oversimplifications of the unipolar view, and the extreme deterritorialisations of many globalist visions of a new world disorder.
Their framework brings out the radical diversity of security dynamics
in different parts of the world.

If you want this book ` Regions and powers the structure of international security