Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում

download1

Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում-Օրդուխանյան Է., Սուքիասյան Հ. 

Գիրքը նվիրված է Հայաստանում քաղաքակն մշակույթի առանձնահատկությունների բացահայտմանը և վերլուծությանը: Գրքի առաջին գլխում ներկայացված են քաղաքակն մշակույթի վերաբերյալ որոշ տեսական մոտեցումներ, ինչպես նաև սույն հետազոտության հիմնական հասկացությունները:

Գրքի երկրորդ գլխում ուսումնասիրվել են քաղաքական մշակույթի վերոհիշյալ տարրերը հայ հասարակությունում, որի արդյունքում բացահայտվել և վերլուծվել են 1991-2012թթ. Հայաստանում կայացած ընտրությունների ժամանակ ընտրազանգվածի մասնակցության դինամիկան երիտասարդների քաղաքական ակտիվության և քաղաքական մասնակցության, քաղաքական բանավեճերի հիմնախնդիրները, քաղաքական ուժերի գաղափարական առանձնահատկությունները:

Գիրքը՝ Քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները Հայաստանում

Генри Киссинджер Дипломатия

1016921.jpg

В каждом столетии, словно следуя некоему закону природы, похоже, появляется
страна, обладающая могуществом, волей, а также интеллектуальными и моральными
стимулами, необходимыми, чтобы привести всю систему международных отношений
в соответствие с собственными ценностями. В XVII веке Франция при кардинале
Ришелье предложила новый тогда подход к вопросу международных отношений,
основывавшийся на принципах государства-нации и провозглашавший в качестве
конечной цели национальные интересы. В XVIII веке Великобритания разработала
концепцию равновесия сил, господствовавшую в европейской дипломатии
последующие двести лет. В XIX веке Австрия Меттерниха реконструировала
«европейский концерт», а Германия Бисмарка его демонтировала, превратив
европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики…

Генри Киссинджер Дипломатия

Լեռնային Ղարաբաղ. Ինչպես է դա եղել

252da7cb680f590c544bc10f56c948df-472x265

Հետխորհրդային տարածքում Ղարաբաղյան հակամարտությունը միակն է, որ սկսվել և զինված առճակատման տեսք է ստացել դեռևս ԽՍՀՄ-ի օրոք: Մինչև 1999թ. դեկտեմբերի 25-ին Մոսկվայում Կրեմլի վրայից կիջեցնեին ԽՍՀՄ պետական դրոշը, Սումգայիթում և Բաքվում հենց խորհրդային զորքերի ներկայությամբ հայկական ջարդեր էին տեղի ունեցել, իսկ 1991թ. գարնանը գորբաչովյան Կենտրոնը խորհրդային զորքերի ակտիվ մասնակցությամբ փորձեց հայաթաձել Լեռնային Ղարաբաղը: ԽՍՀՄ պատմության այդ վերջին տարին նրա տարեգրության մեջ մտավ որպես Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության դեմ կազմակերպված

Կոլցո պատժիչ գործողության տարի: Դա խորհրդային կայսերապետության պատմության ամենախայտառակ էջերից է:

Բայց նույն այդ 1999 թ. պատմության մեջ մտավ որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման տարի: Միջազգային իրավունքի սկզբունքների և ԽՍՀՄ՝ որպես լուծարվող երկրի օրենքների տեսակետից միանգամայն օրինաբար կայացած երկիր անմիջապես կանգնեց իր ինքնիշխանությունն ու ազատությունը զենքով պաշտպանելու խնդրի առջև:

Գիրքը կարդալու համար սեղմեք՝ Լեռնային Ղարաբաղ. Ինչպես է դա եղել

 

Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը

download.jpg

Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը

Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում տասնամյակներ շարունակ Օսմանյան կայս- րության և Թուրքիայի Հանրապետության պատմության դա- սավանդման ժամանակ գործածվել են նախկին Խորհրդային Միության արևելագիտական խոշոր (մոսկովյան և լենինգ- րադյան) կենտրոնների օսմանագետ և թուրքագետ-պատմա- բանների հեղինակած դասագրքերը, ուսումնական և ուսում- նամեթոդական ձեռնարկները, որոնք հրատարակված են բնականաբար, ռուսերեն ու չնչին բացառություններով թարգ- մանված են նաև հայերեն: Այդ դասագրքերն ու ձեռնարկնե- րը, անշուշտ, չէին կարող զերծ լինել գաղափարախոսական կաղապարներից և չարտացոլել խորհրդաթուրքական հա- րաբերությունների «մակընթացությունները և տեղատվութ- յունները»: Հիշում ենք, թե ինչպիսի բծախնդրությամբ էին մեր երջանկահիշատակ ավագ գործընկերները և ուսուցիչները՝ պրոֆեսորներ Ջոն Կիրակոսյանը, Մերի Քոչարը, Ռուբեն Սահակյանը «քրքրում» «միութենական կենտրոնում» ստեղծ- ված Թուրքիայի պատմության վերաբերյալ դասագրքերն ու մենագրությունները՝ փորձելով նրանցում պարունակվող տեղեկատվությունը համադրել մեր ազգային ցավին և իղձե- րին, ուրախանալով, երբ տողեր էին գտնում պատմական ան- վիճելի իրողությունների մասին, հաճախ էլ հիասթափվելով, երբ չէին գտնում անգամ այդ մի քանի տողը… Իսկ նման «բացթողումներն» էլ, հիրավի, քիչ չէին. այսպես, խորհրդային ճանաչված թուրքագետներ Մ. Ա. Հասրաթյանի, Ս. Ֆ. Օրեշ- կովայի, Յու. Ա. Պետրոսյանի հեղինակած «Թուրքիայի պատ- 513 մության ուրվագծեր» 1 գրքում ոչ մի տող չկար Երկրորդ հա- մաշխարհային պատերազմի տարիներին թուրքական իշխա- նությունների՝ ազգային-կրոնական փոքրամասնությունների հալածանքի այնպիսի ակնհայտ դրսևորման մասին, ինչպի- սին էր «ունեցվածքի հարկը»:

Գիրքը կարդալու համար սեղմեք՝  Թուրքիայի Հանրապետության պատմությունը

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

jDUGbuwFXFE4GTRr5V7BZ96u23

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ԽԱՉԻԿ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Խորհրդային Միության կազմալուծումից հետո Հայաստանի Հան-
րապետությունը հետխորհրդային նորանկախ երկրներից շատերի
նման սկսեց քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման, քաղա-
քական նոր իրողություններին համապատասխան պետական շինա-
րարության ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գործընթացը, որը
ՀՀ-ում այսօր էլ դեռ շարունակվում է: Այդ առումով կարող ենք փաս-
տել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը
դեռևս իր կայացման ու կայունացման փուլում է: Միաժամանակ պետք
է նշել, որ մեր հանրապետությունում այդ գործընթացն արագ ու արդ-
յունավետ վերջնակետի հասցնելու գործում կարևոր դերակատարում
կարող են ունենալ երկխոսութային պրակտիկայի ներդրումն ու քաղա-
քական երկխոսության մշակույթի ձևավորումը: Այդ իսկ պատճառով էլ
ժողովրդավարության անցման համատեքստում քաղաքական երկխո-
սության հիմնախնդրի ուսումնասիրումը գիտագործնական հույժ կա-
րևոր նշանակություն ունի:
Քաղաքագիտության շրջանակներում ժողովրդավարության ան-
ցումների թեմատիկային նվիրված հսկայածավալ հետազոտություններ
են իրականացվել, սակայն այդ գործընթացում քաղաքական երկխո-
սության դերի բացահայտմանը քչերն են անդրադարձել1: Այդ առումով
հատկապես արժեքավոր են Ա. Պշևորսկու դիտարկումները: Ուսումնա-
սիրելով Լատինական Ամերիկայում ու Արևելյան Եվրոպայում բռնկված
«ժողովրդավարական տենդի» տարածման պատճառներն ու գործոննե-
րը՝ նա պնդում է, որ հատկապես կայուն են այն ժողովրդավարություն-
ները, որոնք կարողանում են բնական ճանապարհով, առանց բռնության
ու հարկադրանքի ապահովել քաղաքական բոլոր ուժերի համաձայ-
նությունը2:

Կարդալու համար սեղմեք՝  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

International Law and International Relations

9780521679916

International Law and International Relations
This volume is intended to help readers understand the relationship
between international law and international relations (IL/IR). As a testament
to this dynamic area of inquiry, new research on IL/IR is now being
published in a growing list of traditional law reviews and disciplinary
journals. The excerpted articles in this volume, all of which were first
published in International Organization, represent some of the most
important research since serious social science scholarship began in
this area more than twenty years ago. They are important milestones
toward making IL/IR a central concern of scholarly research in
international affairs. The contributions have been selected to cover
some of the main topics of international affairs and to provide readers
with a range of theoretical perspectives, concepts, and heuristics that
can be used to analyze the relationship between international law and
international relations.
Beth A. Simmons is Professor of Government and Director of the
Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University,
Cambridge, Massachusetts.
Richard H. Steinberg is Professor of Law at the University of California,
Los Angeles, and Senior Scholar in the Division of International,
Comparative and Area Studies at Stanford University, Stanford,
California.

Click՝  International Law and International Relations